Primaria Huedin

Tuesday
Nov 13th
    Romanian English French German Hungarian Italian Polish
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Primaria Secretar

Cozea Dan Nicolae

Atributiile secretarului


ART. 117 (Legea 215/2001, privind administra?ia public? local?)
Secretarul unit??ii administrativ-teritoriale îndepline?te, în condi?iile legii, urm?toarele atribu?ii:
a) avizeaz?, pentru legalitate, dispozi?iile primarului ?i ale pre?edintelui consiliului jude?ean, hot?rârile consiliului local, respectiv ale consiliului jude?ean;
b) particip? la ?edin?ele consiliului local, respectiv ale consiliului jude?ean;
c) asigur? gestionarea procedurilor administrative privind rela?ia dintre consiliul local ?i primar, respectiv consiliul jude?ean ?i pre?edintele acestuia, precum ?i între ace?tia ?i prefect;
d) organizeaz? arhiva ?i eviden?a statistic? a hot?rârilor consiliului local ?i a dispozi?iilor primarului, respectiv a hot?rârilor consiliului jude?ean ?i a dispozi?iilor pre?edintelui consiliului jude?ean;
e) asigur? transparen?a ?i comunicarea c?tre autorit??ile, institu?iile publice ?i persoanele interesate a actelor prev?zute la lit. a), în condi?iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
f) asigur? procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului jude?ean, ?i efectuarea lucr?rilor de secretariat, comunic? ordinea de zi, întocme?te procesul-verbal al ?edin?elor consiliului local, respectiv ale consiliului jude?ean, ?i redacteaz? hot?rârile consiliului local, respectiv ale consiliului jude?ean;
g) preg?te?te lucr?rile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului jude?ean, ?i comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribu?ii prev?zute de lege sau îns?rcin?ri date de consiliul local, de primar, de consiliul jude?ean sau de pre?edintele consiliului jude?ean, dup? caz.