Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ce acte sunt necesare privind criteriile de acces la locuință?

  • Acte de identitate atât pentru titularul cererii, cât și pentru membrii familiei acestuia, dacă este cazul.
  • Declaraţii autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și celorlalți membri majori din familia acestuia, din care să rezulte că nu deţin şi nu au deţinut o altã locuinţã în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitãţii administrativ-teritoriale sau a unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea, în localitatea Huedin.

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

  • Adeverinţă de la locul de muncă sau alte acte din care să rezulte că titularul cererii îşi desfăşoară activitatea în localitatea Huedin.

Ce acte sunt necesare privind criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj?

1.1. Contractul de închiriere în spaţiul locativ privat, în derulare, cu valabilitate de cel puţin un an, actul de identitate cu viză de reședință, precum şi declaraţii autentificate la notar din care să rezulte suprafaţa locativă deţinută conform acestui contract şi componenţa familiei titularului.

1.2. Declaraţie autentificată la notar a proprietarului locuinţei, din care să rezulte că titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu, actul de identitate cu viză de reședință, precum şi declaraţie autentificată la notar referitoare la suprafaţa totală locativă şi numărul total de locatari care locuiesc împreună în această unitate locativă.

2. Acte de stare civilă:

– Certificat de căsătorie;

– Certificat de naştere pentru fiecare copil.

3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreţinere, necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus.

4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidenţă pentru închirierea unei locuinţe construite de către A.N.L.

Vor fi acordate puncte pentru fiecare an integral de vechime a cererii.

Pentru titularii în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste, este necesară depunerea numărului de înregistrare al cererii depusă anterior împlinirii vârstei de 35 de ani.

5. Diploma de absolvire a ultimei forme de învăţământ absolvită sau, după caz, adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ, ce ţine loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

6.1. Adeverinţă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinţă provine dintr-o casă de ocrotire socială.

6.2. Act de adopţie sau cerere de adopţie.

6.3. Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau, după caz, proces-verbal de evacuare, întocmit de executor judecătoresc.

7. Adeverințe/cupoane alocație de stat sau orice act doveditor cu privire la venitul net al fiecărui membru de familie realizat în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii pentru lista de priorități din anul următor. În cazul în care unul dintre membrii familiei solicitantului nu înregistrează venituri de natura celor menționate, acesta va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens.

Care sunt criteriile de acces la locuință?

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care poate primi repartiție în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.


    
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.


    
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului București, această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

    NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

    3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele.

    4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
    NOTĂ:
Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.
Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil, în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Care sunt criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj?

FISA-STABILIRE-PUNCTAJ

Hotărâri de Consiliu Local

Model cerereri ANL

Anunțuri solicitanți ANL

Tranducere
Sari la conținut